Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacyverklaring is per 24 mei 2018 van kracht. Wilt u een eerdere versie van deze Privacyverklaring inzien, neem dan contact met ons op via Privacy@Techdata.com.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Tech Data Nederland B.V. met kvk nummer 30128649 (waarbij het bestuur gevormd wordt door mevrouw M. Murphy , de heer P.J.J. Jansen en de heer F.P.C. Vestjens) uw persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) verwerken (m.a.w. verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken, openbaar maken en wissen). Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij over u verzamelen.

In deze Privacyverklaring worden tevens de keuzes beschreven die u hebt met betrekking tot de manier waarop Tech Data uw persoonsgegevens gebruikt, en de stappen die u kunt nemen om uw gegevens in te zien of om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of wissen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites, applicaties, diensten en services van Tech Data met een link naar deze Privacyverklaring.

Als u vragen of bedenkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop wij de in overeenstemming met deze Privacyverklaring verzamelde persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het Privacy Office van Tech Data via Privacy@Techdata.com.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens die u rechtstreeks identificeren of gegevens die anderszins door de toepasselijke wetgeving worden gedefinieerd als ‘gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Volledige naam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Postadres (inclusief factuur- en verzendadres)
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Bankgegevens
 • Betaalkaartnummer
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Video-opnames (bewakingscamera’s in onze kantoren en magazijnen)

En met betrekking tot onze werknemers omvatten de persoonsgegevens tevens (maar zijn ze niet beperkt tot):

 • Geboortedatum
 • Rijbewijs
 • Paspoortnummer
 • Huisadres
 • Identificatiebewijs
 • Burgerservicenummer
 • Strafblad
 • Geslacht of ras
 • Land, regio of lokaal gebied van verblijf

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Rechtstreeks van u

Tech Data kan persoonsgegevens verzamelen die u rechtstreeks aan ons verstrekt via websites, mobiele applicaties, e-mail, EDI en andere vormen van contact. Bijvoorbeeld wanneer u zich als klant bij ons registreert, een order voor een product, dienst of service plaatst, deelneemt aan promotionele activiteiten, naar een baan solliciteert, een op een apparaat geïnstalleerde applicatie gebruikt, iets op onze services publiceert, of u voor kennisgevingen aanmeldt.

Wanneer u zich bij Tech Data registreert, verzamelen wij uw registratiegegevens om de aanvraag van u of uw organisatie te verwerken en de relevante accounts in te stellen. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw aanvraag, die persoonsgegevens kan bevatten zoals uw naam, functie, de naam van uw bedrijf of organisatie, contactgegevens (e-mailadres, adres waaraan is verkocht, verzendadres), factuuradres en betaalgegevens (bijv. creditcardgegevens).

U krijgt wellicht tevens de mogelijkheid om aanvullende optionele gegevens te verstrekken (zoals een telefoonnummer). Daarnaast moet u tevens een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Wij verzamelen tevens gegevens die u daarna verstrekt wanneer u het account gebruikt, en om gegevens bij te houden over aankopen en/of geplaatste orders. Wij kunnen ook (voor bezoekers aan onze website) gegevens verzamelen over het domein waarvandaan onze website wordt bezocht, en gegevens over de pagina’s die worden bekeken.

Automatisch van u verzameld bij het gebruik van onze diensten en services

Tech Data kan automatisch persoonsgegevens verzamelen voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om klantenservice te verlenen, de geleverde diensten en services te beheren, te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het verwerken van betalingen en voor de marketing van onze producten, diensten en services.

Wanneer u onze websites bezoekt, ontvangen wij automatisch informatie over welke van onze websites u bezoekt en de browser die u gebruikt. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen en wij gebruiken die om onze diensten en services te verbeteren, onze websites gebruiksvriendelijker te maken, en voor statistische doeleinden.

Voorts kan Tech Data cookies gebruiken om ons te helpen onze diensten en services te optimaliseren zoals uiteengezet in het onderdeel ‘Cookies en soortgelijke technologie’ hieronder.

Persoonsgegevens die wij van andere bronnen verzamelen

Tech Data kan persoonsgegevens verzamelen via openbaar toegankelijke bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, openbare internetwebsites en databases, openbare bronnen en overheidsbronnen en nieuwsmedia.

Naast het gebruik van volledig identificeerbare persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden, kunnen wij ook geanonimiseerde of niet-identificeerbaar gemaakte persoonsgegevens voor statistische doeleinden gebruiken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het genereren van niet-identificeerbaar gemaakte, statistische, samengevatte of samengevoegde gegevens en deze niet-identificeerbaar gemaakte gegevens vervolgens gebruiken als deze niet-identificeerbaar gemaakte, statistische, samengevatte of samengevoegde gegevens niet kunnen worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren.

Wij vragen de toepasselijke autoriteiten belast met gegevensbescherming voorafgaand aan verwerking toestemming om persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten te verwerken.

Wij kunnen persoonsgegevens van derden verkrijgen, inclusief andere Tech Data-bedrijven die gegevens over u hebben verkregen of verzameld en gerechtigd zijn om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Tech Data kan derde partijen inhuren die bedrijven informatie verstrekken om bepaalde gegevens over u te verifiëren of gegevens over u te verkrijgen. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van derden ontvangen gebruiken in overeenstemming met de tussen Tech Data en deze derde overeengekomen voorwaarden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verkrijgen via de bewakingscamera’s in de kantoren en magazijnen van de Tech Data-bedrijven. Dergelijke video-opnames worden maximaal dertig dagen opgeslagen. Het doel van de video-opnames is bescherming van onze eigendommen, preventie en detectie van criminele activiteiten en bescherming van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en/of klanten.

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken

Tech Data en dienstverleners die namens ons handelen, kunnen gegevens over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voor het aanbieden, onderhouden, beschermen en verbeteren van onze diensten en services, om nieuwe diensten en services te ontwikkelen en de rechtmatige belangen van Tech Data en onze gebruikers te behartigen;
 • Om een contract uit te voeren;
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen die van toepassing is op Tech Data;
 • Om uw online ervaring mogelijk te maken, te beheren, personaliseren en verbeteren;
 • Om te reageren op verzoeken om inlichtingen en uw verzoeken in te willigen;
 • Voor zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, controle op en preventie van fraude, het verrijken, verbeteren of aanpassen van onze diensten en services, het identificeren van gebruikstrends en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Om u reclame toe te sturen en te communiceren over onze producten, diensten, services en evenementen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of gebaseerd op uw toestemming daarvoor; en
 • Als Tech Data het eigendom van of de controle over enig deel van Tech Data aan een derde overdraagt, zij het in de context van een acquisitie, fusie, reorganisatie of andere afstoting van alle of een deel van onze bedrijfsonderdelen, activa of voorraad (inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures), kunnen wij uw persoonsgegevens aan die derde doorgeven, op voorwaarde dat die derde uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In de bovenstaande gevallen is de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, dat dit nodig is in het licht van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden. Dergelijke gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld het afdwingen van rechtsvorderingen, het op kostenefficiënte wijze aanbieden en uitvoeren van de diensten en services en het leveren van uw orders. De rechtsgrondslag kan tevens de uitvoering van een contract tussen u en een Tech Data-bedrijf betreffen, of uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Soms moeten bepaalde categorieën van persoonsgegevens worden verstrekt om een contract met Tech Data af te sluiten. Als de vereiste gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruikersaccount openen en/of onze diensten en services niet gebruiken.

Marketingdoeleinden

Als u een gebruiker in de Verenigde Staten bent, kan Tech Data uw persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken. Als u een gebruiker buiten de Verenigde Staten bent, kan Tech Data contact met u opnemen, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch, om u te informeren over soortgelijke producten, diensten en services die u tot dusver bij ons hebt besteld, of gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U behoudt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) voor dit doeleinde te weigeren (bezwaar tegen verwerking) of om uw toestemming in te trekken, indien van toepassing, en wij benadrukken deze optie telkens wanneer wij voor marketingdoeleinden contact met u opnemen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, dient u uw voorkeuren in de betreffende materialen bij te werken of dat verzoek naar ons te mailen via Privacy@techdata.com.

Met wie wij gegevens delen

Onze agenten, leveranciers, consultants, aanbieders van marketingdiensten en andere dienstverleners, inclusief andere Tech Data-bedrijven, kunnen uw gegevens ontvangen of inzage in uw gegevens krijgen, inclusief persoonsgegevens en gegevens over gebruik, in verband met de werkzaamheden die zij namens ons uitvoeren.

Wij kunnen gegevens over u tevens als volgt delen:

 • Zoals dat nodig is om (a) aan een juridische procedure te voldoen; (b) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, (c) om onze contractuele rechten te handhaven; (d) om onze bedrijfsvoering te beschermen en onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u en anderen te beschermen; en (e) om ons in staat te stellen de beschikbare verhaalsmogelijkheden te gebruiken of de schade die wij kunnen oplopen te beperken;
 • Met andere Tech Data-bedrijven, voor zover dat nodig is voor interne zakelijke doeleinden. Voor het verwerken van uw orders, het inwilligen van uw verzoeken, het verlenen van klantenservice en het verbeteren van onze producten;
 • Als u daarmee instemt, met onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere derden voor hun eigen zakelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om hun producten, diensten en services te verbeteren; en
 • Met een derde partij in verband met of tijdens onderhandelingen over reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere afstoting van alle of een deel van onze bedrijfsonderdelen, activa of voorraad (inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures).

Wanneer Tech Data externe dienstverleners in de arm neemt, is openbaarmaking van persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor de levering van onze diensten en services aan u. Tech Data zorgt ervoor dat dergelijke dienstverleners persoonsgegevens beschermen op een manier die consistent is met deze Privacyverklaring en met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze dienstverleners zijn mogelijk gevestigd in andere landen dan uw woonland en het is hen wellicht niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van assistentie. Als de dienstverlener is gevestigd in een ander land dan uw woonland, waarborgen wij dat gepaste veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op rechtmatige en veilige wijze worden doorgegeven.

Doorgifte naar derde landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar derde landen, inclusief naar andere Tech Data-bedrijven in een gebied waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als de wetgeving in uw regio. Om een toereikend niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij deze ontvangers van persoonsgegevens, implementeren wij gepaste maatregelen voor de doorgifte, in lijn met de toepasselijke wetgeving. Als persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte/Europese Unie of Zwitserland naar aan ander land dat volgens de Europese Commissie een ontoereikend niveau van gegevensbescherming biedt, implementeren wij gepaste contractuele veiligheidsmaatregelen, zoals Modelclausules, met dergelijke derden of implementeren wij andere gepaste veiligheidsmaatregelen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Voorts, als dergelijke derden subverwerkers inhuren ter ondersteuning van onze overeenkomst met hen, dienen deze derden dezelfde normen en veiligheidsmaatregelen te implementeren bij hun subverwerkers.

Algemene beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en doorgegeven in overeenstemming met de gevestigde beleidslijnen van Tech Data en de toepasselijke wetgeving.

De grondbeginselen van Tech Data met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Persoonsgegevens worden op eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;
 • De door Tech Data verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, relevant en niet buitensporig met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze werden verzameld;
 • De door Tech Data verzamelde persoonsgegevens zijn nauwkeurig en worden waar nodig en voor zover redelijkerwijze mogelijk is actueel gehouden; en
 • De door Tech Data verzamelde persoonsgegevens worden niet langer als identificeerbare gegevens bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Als Tech Data persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring uiteengezet, doet Tech Data kennisgeving van deze wijziging, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt en de ontvangers van de persoonsgegevens.

Cookies en soortgelijke technologie

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige services mogelijk niet correct. Deze cookies slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat.

Cookie naam

Beschrijving van het doel

Vervaltijd

1e / 3e partij

Marketo Munchkin (_mkto_trk)

Deze cookie is ingesteld door Marketo. Hierdoor kan een website het bezoekersgedrag bijhouden van de sites waarop de cookie is geïnstalleerd en een bezoeker koppelen aan de ontvanger van een e-mailmarketingcampagne om de effectiviteit van de campagne te meten. Volgen vindt anoniem plaats totdat een gebruiker zich identificeert door een formulier in te dienen.

2 jaar

1e partij

Uw keuze

U kunt cookies weigeren (behalve strikt noodzakelijke cookies) en u kunt uw computer laten waarschuwen wanneer cookies worden gebruikt. U kunt de cookies die al op uw computer staan ​​verwijderen en u kunt uw browser zo instellen dat deze niet wordt geplaatst. Het uitschakelen van cookies kan echter voorkomen dat bepaalde webservices correct werken. Houd er rekening mee dat wanneer u uw computer hebt ingesteld om cookies te weigeren, dit de functionaliteit van de website die u bezoekt kan beperken en het is dan mogelijk dat u geen toegang hebt tot sommige functies van de website.

Om cookies uit te schakelen of om een ​​waarschuwing te ontvangen wanneer cookies worden gebruikt, moet u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde cookies te verwijderen. Ga naar het gedeelte 'Help' van uw browser voor informatie over het beheren van uw cookie-instellingen.

Social-mediafuncties

Tech Data biedt social-mediafuncties aan, die u in staat stellen informatie te delen met uw sociale netwerken en om via diverse social-mediasites contact te houden met Tech Data. Als u deze functies gebruikt, kunnen gegevens over u worden verzameld of gedeeld, afhankelijk van de betreffende functie. Wij raden u aan om het privacybeleid en de instellingen van de door u gebruikte social-mediasites te controleren, zodat u weet welke gegevens deze sites kunnen verzamelen, gebruiken en delen. U kunt deze functies op elk gewenst moment uitschakelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij trachten aan de wettelijke vereisten te voldoen en treffen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Tech Data zal u in kennis stellen als wij ons bewust worden van een datalek waarbij gegevens zijn betrokken aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving). Wanneer u ons om welke reden dan ook uw e-mailadres geeft, geeft u uitdrukkelijk toestemming om elektronische berichten van ons te ontvangen in het geval van een dergelijk datalek, tenzij dit onder de toepasselijke wetgeving is verboden.

Inzage in persoonsgegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht te verzoeken om inzage te krijgen in bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren; te verzoeken om inzage in, correctie, wissing, overdracht of blokkering van dergelijke gegevens, en te verzoeken om beperking van verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking; en hebt u mogelijk tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor dit doeleinde, of voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Privacy@Techdata.com.

Als u uw persoonsgegevens moet bijwerken of wijzigen, kunt u inloggen op uw account of kunt u contact met ons opnemen via Privacy@Techdata.com.

Tech Data behoudt zich het recht voor om verzoeken om inzage of wissing van persoonsgegevens te weigeren als en voor zover de openbaarmaking of wissing van de betreffende gegevens onnodig is of onder de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan.

Om te beschermen tegen frauduleuze verzoeken om inzage, behoudt Tech Data zich het recht voor om uw identiteit te verifiëren door voldoende informatie te vragen om de identiteit te bevestigen van de partij die het bezoek heeft ingediend alvorens inzage te geven of gegevens te corrigeren.

Het recht op bezwaar

Volgens Artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 hebt u onder andere het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als wij uw persoonsgegevens verwerken op de basis van een gerechtvaardigd belang, inclusief verwerking ten behoeve van direct marketing. Het bezwaar kan worden aangetekend via het volgende e-mailadres: Privacy@Techdata.com. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de persoonsgegevens niet langer voor dat doeleinde worden verwerkt.

Meer informatie over dit recht is te vinden in Artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de benodigde bewaartermijn om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken of anderszins na het verzamelen van uw persoonsgegevens, tenzij volgens de wet een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Aanvullende bepalingen:

Kinderen

Wij zullen nooit opzettelijk gegevens verzamelen van kinderen, zoals door de lokale wet gedefinieerd, en onze websites zijn niet op kinderen gericht.

Uw toestemming en wijzigingen

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (indien gegeven) op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: Privacy@techdata.com. Wij wijzen u erop dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan. De intrekking van uw toestemming heeft ook geen invloed op onze verwerking van uw persoonsgegevens op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming (bijv. in het bijzonder als de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een contract, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege andere redenen die in de van toepassing zijnde wet worden genoemd).

Tech Data kan deze Privacyverklaring aanvullen met extra informatie met betrekking tot een bepaald contact dat u met ons hebt gehad.

Tech Data kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd en geheel naar eigen goeddunken herzien om toekomstige wijzigingen in onze werkpraktijken te weerspiegelen. Als wij deze Privacyverklaring herzien, zullen wij u daarvan in kennis stellen door de bijgewerkte versie op de relevante website te publiceren. Wij zullen u ten minste dertig dagen van tevoren via een verwijzing op de website in kennis stellen van een dergelijke aanpassing, tenzij de aanpassing redelijk en niet ten nadele van u is. Een dergelijke kennisgeving van aanpassing verwijst naar het feit dat aanpassingen van deze privacyverklaring binnen de genoemde dertig dagen van kracht worden tenzij u binnen deze periode bezwaar maakt.

Privacyrechten in Californië

Onder de wetgeving van Californië zijn organisaties die zaken doen met inwoners van Californië verplicht om inwoners van de Staat Californië toegang te geven tot een privacybeleid dat een keuze biedt betreffende het gebruik van bepaalde persoonsgegevens door derden voor marketingdoeleinden.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u aangeven dat uw persoonsgegevens niet mogen worden gedeeld met derden ten behoeve van direct marketing door u af te melden van het ontvangen van dergelijk materiaal of door een e-mail te sturen naar Privacy@techdata.com.

Naleving van Lokale Wetgeving

Deze Privacyverklaring is bedoeld als een richtlijn voor Tech Data met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van of over u verzamelen. Dit Beleid is van toepassing op persoonsgegevens in het algemeen, maar de lokale wetgeving, voorschriften en reguleringen van rechtsgebieden waaraan Tech Data is onderworpen (“Lokale Wetgeving”) kunnen normen bepalen die strikter zijn dan deze Privacyverklaring. In een dergelijk geval zal Tech Data de toepasselijke Lokale Wetgeving naleven. Er kunnen specifieke privacybeleidslijnen worden geïmplementeerd om aan de specifieke privacyvereisten van bepaalde rechtsgebieden te voldoen.

Gevoelige gegevens

Wij verzoeken u om ons geen gevoelige gegevens te verstrekken, tenzij wij u specifiek vragen of uitnodigen om gevoelige persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, te verstrekken. Wanneer wij u vragen of uitnodigen om gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij de door u verstrekte gevoelige persoonsgegevens uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken.

Naleving van wet- en regelgeving

Tech Data voert zelfbeoordelingen uit om naleving van deze Privacyverklaring te verifiëren en controleert periodiek dat die nauwkeurig en allesomvattend is wat betreft de informatie die deze verklaring behoort te dekken.

Als u denkt dat uw persoonsgegevens in strijd met deze Privacyverklaring zijn verwerkt of openbaar zijn gemaakt, kunt u uw bezwaren kenbaar maken door contact met ons op te nemen via Privacy@techdata.com.

Vragen

Als u vragen of bedenkingen hebt over deze Privacyverklaring, de privacypraktijken van Tech Data, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen. Als wij contact met u willen of moeten opnemen over een probleem of gebeurtenis met betrekking tot deze Privacyverklaring, zullen wij dat doen via het e-mailadres, telefoonnummer of postadres dat wij voor u hebben opgeslagen.

INDIVIDUAL REQUEST FOR INFORMATION

Verantwoordelijk voor dit privacy statement:

Tech Data Nederland BV
Tolnasingel 2
2411PV Bodegraven, Nederland
Phone: +31 (0)88 133 4000

info-techdata-europe@techdata.com

Place of Registration:
Brussels
BTW-nummer: NL005363184B01
KVK: 30128649
Managing Director: Patrick Zammit